Ⅰ.ตอนนี้ ทำไมการสร้างภูมิภาค และการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและบริษัทในภูมิภาคได้ถูกนำมาเป็นหัวข้อการบรรยาย

  日訳文

Ⅱ.การส่งเสริมพัฒนาภูมิภาค หมายถึงอะไร? จากประสบการณ์ของญี่ปุ่น

  日訳文

Ⅲ.การสร้างอุตสาหกรรมในภูมิภาค

  日訳文

Ⅳ.เหตุผลที่เลือกโอะกินาวามาเป็นกรณีศึกษา

  日訳文

Ⅴ.การกำเนิดของธุรกิจเสี่ยงลงทุนแบบการค้าแลกเปลี่ยน

  日訳文

Ⅵ.ทฤษฎีธุรกิจเสี่ยงลงทุนในภูมิภาค

  日訳文

Ⅶ.Okinawa Neo-Industrial Theory ―Jointly with Asian Countries